top of page
Final_zvipp_logo_RGB_0_159_77__255_205_0

Vilkår og betingelser for bruk av Zvipp AS sine tjenester, applikasjon og nettsider

1. Generelt

Zvipp AS er et mikromobilitetselskap som driver med stativfri delingsutleie av elektriske sparkesykler i Oslo. Tjenesten kan kun brukes ved å registrere seg via Zvipp-appen som kan lastes ned i Google play eller App Store.

 

Ved å laste ned vår app og fullføre registreringen, anses du også for å ha lest og akseptert våre brukervilkår og avtale for leie av elektriske sparkesykler (disse vilkår og betingelser), samt vår personvernerklæring. Ved registrering plikter du å oppgi fullstendige og korrekte opplysninger om deg selv. Du plikter også å endre opplysninger dersom det er aktuelt.

 

Skulle du miste telefon/nettbrett eller av andre grunner ha grunn til å tro at kontoen din hos Zvipp AS kan bli misbrukt, plikter du å melde fra til Zvipp AS umiddelbart ved å kontakt oss på kundeservice eller via Zvipp-appen.

Ved å bruke Zvipp AS sine tjenester, herunder for eksempel, elektrisk sparkesykkel, telefonapplikasjon, nettsider, aksepterer du at all tekst, informasjon, bilder og visuelle uttrykk, tilhører Zvipp AS, og er deres eksklusive eiendom.
 

Det er ikke tillatt å bruke eller gjengi materiale i verken kommersiell eller annen virksomhet uten etter avtale med Zvipp AS.

 

Bruk av Zvipp AS sine tjenester innebærer du aksepterer at Zvipp AS bruker dine personlige data i samsvar med vår personvernerklæring. For nærmere informasjon om vår personvernerklæring kan du se her.

2. Kjøp

For å benytte tjenesten må du ha fylt 15 år.
 

Registrering og leie/bruk av elektrisk sparkesykkel er personlig. Det er ikke adgang til å registrere seg/leie en sykkel på andres vegne.
 

Pris for tjenesten fremgår til enhver tid i applikasjonen. Zvipp AS forbeholder seg retten til å endre pris, abonnementsløsning og sette begrensninger for bruk når som helst, jfr. nærmere om betaling nedenfor i punkt 9.

3. Bruk 

Som bruker av Zvipp AS sine tjenester plikter du å ferdes hensynsfullt, aktpågivent og varsomt, jfr vegtrafikkloven § 3. Du plikter å opptre forsiktig og overholde de til enhver tid gjeldende regler på stedet. Dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av elektrisk sparkesykkel, er du personlig ansvarlig for eventuelt økonomisk tap som påføres oss eller andre. 

Som bruker er du personlig ansvarlig for den elektriske sparkesykkelen. Blant annet av denne grunn er det ikke adgang til å låne bort sparkesykkelen eller leie sparkesykkelen på vegne av andre. Dersom det skjer skade på deg selv, sparkesykkelen eller andre, mens sparkesykkelen er lånt bort til andre enn den registrerte brukeren av sparkesykkelen, er du på ansvarlig på lik linje som du selv skulle ha brukt sparkesykkelen.

De elektriske sparkesyklene blir jevnlig vedlikeholdt og kontrollert, men som bruker plikter du å sjekke sparkesykkelens tilstand før den benyttes. Før bruk skal det alltid gjennomføres en kontroll der man sjekker hjul, bremser, ramme, batterinivå eller om det er visuelle skader på sparkesykkelen. Dersom skade oppdages plikter du å ikke bruke sparkesykkelen. Samtidig skal du melde fra til Zvipp AS om skadene gjennom Zvipp-applikasjonen. Brudd på denne plikten til å gjennomføre kontroll og varsle ved eventuelle skader, kan føre til utestengelse og/eller erstatningsansvar for økonomisk tap som er påført Zvipp AS eller andre.

Registrert bruker plikter å bruke en godkjent hjelm eller annet sikkerhetsutstyr dersom dette er pålagt i lokal lovgivning. Zvipp AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av manglende bruk av hjelm eller annet sikkerhetsutstyr.

Brukeren plikter å ikke sykle fortere enn lovlig hastighet eller fortere enn det vær- føre- og trafikkforhold på stedet tilsier. Det er ikke tillatt å være mer enn en person på sparkesykkelen. Det er ikke adgang til å bruke sparkesykkelen hvis man er under påvirkning av alkohol, narkotika, legemidler eller andre medikamenter som kan ha påvirkning på evnen til å sykle sikkert.

Maks totalvekt på en sparkesykkel er 100 kg inkludert eventuell last som for eksempel ryggsekk o.l.

Det er ikke tillatt å benytte sparkesykkelen til kappkjøring, løp, race, hopp, akrobatikk eller annen lignende aktivitet.

Det er tillatt å benytte sparkesykkelen i næringsvirksomhet eller kommersiell sammenheng så lenge dette ikke bryter med opphavsrettslige regler, disse vilkår eller øvrige lover. Ta kontakt med oss for en tilpasset bedriftsavtale.

Ved registrering for bruk av den elektriske sparkesykkelen forsikrer du at du både har fysisk og mental helse som gjør deg i stand til å sykle forsvarlig.

Det er ikke adgang til å modifisere eller forandre sparkesykkelen på noen som helst måte. Eventuelle slike handlinger vil betraktes som hærverk, og du som registrert bruker vil bli holdt ansvarlig for alle kostnader knyttet til å sette sparkesykkelen tilbake i opprinnelig stand.

Leieperioden for den elektriske sparkesykkelen starter når registrert bruker har bekreftet leie i applikasjonen. Leieprisen løper fra det tidspunktet leien bekreftes og sparkesykkelen er låst opp. En bekreftelse fra registrert bruker er bindende, men kan når som helst avsluttes.Påløpte kostnader for oppstart og bruk må dekkes.

Den elektriske sparkesykkelen kan benyttes på områder der ferdsel med elektrisk sparkesykkel er tillatt og egnet i leieperioden, men leieforholdet  må avsluttes innenfor et nærmere geografisk angitt område (geofencing). Det geografiske området er angitt i Zvipp-applikasjonen, og Zvipp AS forbeholder seg retten til å endre disse grensene. Sparkesykkelen kan kun benyttes på egnet underlag. Det er for eksempel ikke adgang til bruke sparkesykkelen på gress, jord eller liknende overflater.

Leieperioden avsluttes når brukeren har plassert den elektriske sparkesykkelen innenfor lovlig geografisk område, deaktivert sparkesykkelen i Zvipp-applikasjonen og fått bekreftelse fra applikasjonen. Leieperioden løper frem til det foreligger bekreftelse fra Zvipp-applikasjonen på at leieperioden er avsluttet.

Den elektriske sparkesykkelen må ved tilbakelevering hensettes på en hensynsfull og forsvarlig måte. Registrert bruker må videre plassere sparkesykkelen i henhold til de lokale myndigheters til enhver tid gjeldende regler for sparkesykler. Brukeren er ansvarlig for eventuelle kostnader knyttet til ulovlig parkering.

Krav til parkering innebærer blant annet, men er ikke begrenset av det følgende: På fortau skal det være minst 2,5 m ferdselsareal forbi sykkelen. Om det er et område med mange fotgjengere er denne avstanden veiledende, og sunn fornuft må utvises. Sparkesyklene må ikke plasseres til hinder for alminnelig ferdsel for gående, syklister, biler eller kollektivtrafikk, herunder foran innganger, langs hovedårene på kollektivstasjoner, på plattform for kollektivtrafikk og andre uegnede steder. De kan ikke plasseres foran nødutganger eller områder som kan hindre utrykningskjøretøy og personalet fra nødetatene. I beplantede bed skal det ikke settes sparkesykler. Sparkesykler skal ikke plasseres i skogs- og friområder, på strender, dumpes i sjøen, elver, våtmarker, sluk med videre. Sykler skal ikke plasseres i eller tas med til Marka. Sparkesyklene kan ikke settes nærmere kaikant eller elver enn 50 m. Sparkesyklene skal ikke tas inn i bygninger eller settes på andre transportmidler, herunder kollektivtransport.

Ved parkering skal støtten på sparkesykkelen benyttes, og sparkesykkelen skal ikke parkeres ved å lene seg mot bygninger eller andre gjenstander.

Parkeringen må gjennomføres på en slik måte at sparkesykkelen øyeblikkelig er tilgjengelig for alle andre registrerte brukere. Med mindre sparkesykkelen er aktivert, er det ikke adgang til å låse sykkelen, gjemme den, eller på annen måte gjøre den utilgjengelig for andre registrerte brukere. Sparkesykkelen må heller ikke plasseres på privat eiendom eller i lukkede gårdsrom.

Registrert bruker er innforstått med at han/hun er ansvarlig for kostnader knyttet til parkering i strid med disse vilkårene eller offentligrettslige regler. Videre er registrert bruker innforstått med at han eller hun må dekke kostnader knyttet til å finne og oppdrive sykler som er parkert utilgjengelig for andre registrerte brukere og/eller for Zvipp AS. Dette gjelder også dersom sparkesykkelen er fjernet på grunn av ulovlig parkering.

Før du forlater den elektriske sparkesykkelen må du forsikre deg om at sparkesykkelen er deaktivert og låst/sperret

4. Aksept av risiko

Som registrert bruker av Zvipp AS sine sparkesykler er man til enhver tid ansvarlig for bruken og eventuell skade den påfører deg eller andre.

Registrert bruker aksepterer at elektriske sparkesykler kan ha feil, selv om de er godt vedlikeholdt, og at slike feil kan medføre skade på ting eller person. Du aksepterer at det å benytte en elektrisk sparkesykkel innebærer en risiko for fare, skade eller død på deg selv eller andre, så vel som skade på ting, bygninger og andre gjenstander. Videre aksepterer brukeren at Zvipp AS ikke under noen omstendighet er ansvarlig for slik skade. Dette gjelder også skade som følge av uaktsomhet fra Zvipp AS, Zvipp AS sine ansatte eller underleverandører med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning. 

Registrert bruker er selv ansvarlig for skade som denne påfører andre i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Skade på Zvipp AS sine sparkesykler eller annen eiendom er brukeren imidlertid objektivt ansvarlig for i leieperioden eller som følge av feil parkering/hensetting av sparkesykkelen.

5. Ansvar for skade

Ved å bruke Zvipp AS sine sparkesykler aksepterer du at det er din plikt å levere sparkesykkelen tilbake i samme stand som da du startet leieperioden. Brukeren er ikke ansvarlig for slitasje som følge av normal bruk.

Enhver skade som følge av bruk i leieperioden er registrert bruker sitt ansvar. Dette gjelder også ansvar og skade som følge av at sparkesykkelen blir stjålet i registrert brukers leieperiode.

6. Ulykker, tyveri og mistet sparkesykkel

En registrert bruker som er involvert i en ulykke, kollisjon, skade, personskade eller opplever at sparkesykkelen blir stjålet eller mistet, plikter å kontakte politiet øyeblikkelig.

 

Videre plikter man å umiddelbart kontakte Zvipp AS sin kundeservice og melde fra om hendelsen.

7. Tilgjengelighet

Som registrert bruker av Zvipp sine elektriske sparkesykler aksepterer du at sparkesyklene ikke er tilgjengelig til enhver tid. Zvipp AS garanterer ikke at det er tilgjengelige sparkesykler, og som registrert bruker aksepterer du også at sparkesyklene i perioder kan tas ut av drift i kortere og lengre perioder på grunn av uvær, vedlikehold, arrangementer eller andre forhold. Zvipp AS er ikke ansvarlig for eventuelt tap, direkte så vel som indirekte på grunn av manglende tilgjengelighet.

 

For å benytte tjenesten må registrert bruker være tilkoblet applikasjonstjenesten via internett. Zvipp AS er ikke ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet på internett. Registrert bruker er innforstått med at dekningsområdet kan variere, og at det ikke gis noen garantier for at applikasjonen til enhver tid er tilgjengelig, trygg eller feilfri. Det gis heller ingen garanti for at mindre feil i applikasjonen eller tjenesten vil bli fikset.

 

For det tilfellet at Zvipp-applikasjonen ikke registrerer deaktivering og avslutning av leieperioden, plikter brukeren å kontakte Zvipp sin kundeservice umiddelbart. Dersom dette ikke gjøres vil registrert bruker være ansvarlig for skader, tyveri eller annet økonomisk tap som påføres så lenge sparkesykkelen er registrert på denne.

 

Du aksepterer også at Zvipp AS til enhver tid kan deaktivere den elektriske sparkesykkelen.

8. Batterikapasitet og ytelse

Som registrert bruker av Zvipp AS sine tjenester er du innforstått med at de elektriske sparkesyklene sin kapasitet og ytelse avhenger av batterinivået på sparkesykkelen. Batterikapasiteten synker ved bruk, og ytelsene vil derfor kunne variere avhengig av batterinivået. Registrert bruker aksepterer at sparkesykkelen vil kunne stoppe helt på grunn av for lite batteri. Batterinivået avhenger av bruk, værforhold, veiforhold, terreng, bruksmønster og brukeren selv.

Det gis ingen garanti på et minimum batterinivå på en sparkesykkel som er klar til leie, og som registrert bruker aksepterer du at batterinivået vil variere. Zvipp AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som påføres som følge av at batteriet i sparkesykkelen går tomt.

 

Før du leier en elektrisk sparkesykkel, plikter du å sjekke batterinivået før du benytter sparkesykkelen.

9. Betaling, angrerett og avslutning

1. Pris:
Prisen for leie av en elektrisk sparkesykkel fra Zvipp AS fremgår til enhver tid i Zvipp-applikasjonen og på zvipp.no. Prisen er inkludert skatter og avgifter. Zvipp AS forbeholder seg retten til å endre priser, prisstrukturer, kampanjer og liknende. Zvipp AS forbeholder seg også retten til å kreve betaling for kostnader knyttet til brudd på disse vilkårene, herunder administrasjonsgebyr.

Betaling skjer ved leie av den elektriske sparkesykkelen. For leie som innebærer en abonnementsløsning betales leien forskuddsvis for den perioden abonnementet gjelder.

Betaling skjer ved de betalingsmidler som til enhver tid fremgår i Zvipp-applikasjonen.

Rettigheter til bruk av tjenesten gjennom applikasjonens walletsystem må benyttes innen 9 måneder etter at innbetalingen har blitt gjennomført. Ubenyttet leietid vil ikke refunderes. For det tilfellet at registrert bruker har utestående betalinger forbeholder Zvipp AS seg retten til å deaktivere brukeren inntil den utestående betalingen er gjort opp. Dersom betalingen ikke gjennomføres frivillig har Zvipp AS i alle tilfeller adgang til å inndrive det skyldige beløpet ved å bruke den betalingsmetoden som er valgt på brukerens brukerkonto. Hvis ikke dette er mulig, forbeholder Zvipp AS seg retten til å iverksette tvangsinndrivelse i henhold til alminnelige pengekravsrettslige regler eller overføre kravet til et inkassoselskap. Ytterligere omkostninger som følge av tvangsinndrivelse vil registrert bruker bli holdt ansvarlig for i den grad dette er tillatt etter det enhver tid gjeldende regelverk.

2. Angrerett:
Registrert bruker gis rett til, innen 14 dager etter at avtalen er akseptert, å avslutte avtalen ved å gi beskjed til Zvipp AS. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man allerede har begynt å bruke tjenesten.

 

Hvis man benytter seg av angreretten vil eventuelt innbetalt beløp refunderes innen én måned. Merk at dette ikke gjelder om tjenesten allerede er benyttet. 

3. Avslutning
Registrert bruker kan når som helst avslutte avtalen med Zvipp AS.

10. Lovvalg og verneting

Zvipp AS sine retningslinjer og vilkår er underlagt norsk lov. Zvipp AS vil alltid søke å finne en minnelig løsning på et rettmessig krav, men ved manglende enighet, skal norske ordinære domstoler ha eksklusivt verneting. Tvister knyttet til disse vilkår eller avtale og bruk av Zvipp AS sine tjenester, avtales å ha verneting hos Oslo tingrett.

11. Avsluttende bestemmelser 

Ved å benytte Zvipp AS sine tjenester, bekrefter og aksepterer du vilkårene som er angitt her, og at det er inngått avtale mellom deg og Zvipp AS. Zvipp AS kan til enhver tid forandre vilkårene uten å varsle registrert bruker på forhånd. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid finnes på i applikasjonen.

Registrert bruker plikter å sette seg inn i denne avtalen før bruk av Zvipp AS sine tjenester.

Brudd på disse vilkår og betingelser kan føre til midlertidig eller permanent deaktivering av brukerkonto, utestengelse og politianmeldelse. Dette gjelder også eventuelt misbruk som er klart i strid med formålet og vanlig bruk av Zvipp AS sine tjenester.

I tilfelle det foreligger flere versjoner av disse vilkårene, skal de sist daterte vilkårene gjelde. Dersom avtalen eksisterer på flere språk, skal den norske teksten gjelde ved eventuell motstrid.

bottom of page